Cơ quan nhà nước nào quản lý kinh tế?

0
794

Quản lý Kinh tế là một phạm trù quan trọng trong tiến trình vận hành sự phát triển của một đất nước. Vậy cơ quan nhà nước nào quản lý kinh tế?

Cơ quan nhà nước nào quản lý kinh tế?

Quản lý kinh tế của nhà nước là một dạng quản lý xã hội mà nhà nước phải đảm nhiệm. Nhà nước quản lý toàn bộ nền kinh tế quốc dân trên các lĩnh vực, các ngành kinh tế, lãnh thổ kinh tế, thành phần kinh tế và chủ thể kinh tế hoạt động trong nền kinh tế – xã hội.

Cơ quan nhà nước nào quản lý kinh tế?
Cơ quan nhà nước nào quản lý kinh tế?

Quản lý trên phạm vi quốc gia và hoạt động kinh tế đối ngoại ở nước ngoài: Doanh nghiệp có vốn đầu tư của Việt Nam ở nước ngoài, xuất nhập khẩu, thẩm định công nghệ thiết bị chuyển giao về Việt Nam.

Quản lý trên tầm vĩ mô, kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo về hiệu quả, công bằng và bền vững. Nhà nước không can thiệp, không giải quyết những vấn đề quản lý sản xuất kinh doanh nội bộ của các chủ thể kinh tế trong hoạt động trong nền kinh tế thị trường (cá nhân, doanh nghiệp, các tập đoàn,…).

Nhà nước quản lý kinh tế ở những nội dung nào?
Nhà nước quản lý kinh tế ở những nội dung nào?

Nhà nước quản lý kinh tế ở những nội dung nào?

Quyết định chiến lược phát triển kinh tế – xã hội

Toàn bộ sự phát triển của kinh tế sẽ phụ thuộc vào đường lối và chiến lược phát triển kinh tế. Để xây dựng chiến lược đúng, có căn cứ khoa học, cần phân tích đúng thực trạng kinh tế – xã hội, xác định rõ mục tiêu phát triển, lựa chọn phương án tối ưu. Muốn vậy, cần thực hiện dân chủ hoá, khoa học hoá, thể chế hoá quyết sách.

Kế hoạch

Kế hoạch nói ở đây là kế hoạch thực hiện mục tiêu của quyết định chiến lược, nó là sự triển khai và cụ thể hoá quyết định chiến lược. Kế hoạch xác định mục tiêu dài hạn, trung hạn và ngắn hạn, nêu ra các biện pháp và phương thức thực hiện các mục tiêu đó.

Tổ chức

Tổ chức là một nội dung của quản lý nhằm bảo đảm thực hiện kế hoạch đã định. Nó bao gồm việc bố trí hợp lý cơ cấu, xác định rõ chức năng, quyền hạn, trách nhiệm của các tổ chức và dựa vào yêu cầu cụ thể của các cơ cấu để lựa chọn và bố trí cán bộ thích hợp.

Chỉ huy và phối hợp

Nền kinh tế là một hệ thống phức tạp, bao gồm nhiều chủ thể khác nhau, vì thế để cho nền kinh tế hoạt động bình thường, có hiệu quả, cần có sự chỉ huy thống nhất (điều chỉnh từ một trung tâm). Để có thể chỉ huy nền kinh tế, phải có cơ quan quản lý thống nhất, cơ quan đó có quyền lực, có đầy đủ thông tin về các mặt để điều hoà, phối hợp các mặt hoạt động của nền sản xuất xã hội, giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh để bảo đảm cân bằng tổng thể của nền kinh tế.

Khuyến khích và trừng phạt

Bằng các đòn bảy kinh tế và động viên về tinh thần, khuyến khích mọi tổ chức kinh tế hoạt động theo định hướng của kế hoạch, cố gắng thực hiện nhiệm vụ của kế hoạch. Muốn vậy, phải có chế độ thưởng phạt rõ ràng, hoạt động theo định hướng kế hoạch, làm lợi cho nền kinh tế thì được khuyến khích; ngược lại, không làm theo định hướng của kế hoạch, làm hại thì phải ngăn chặn và trừng phạt.

5 nội dung nhà nước quản lý về kinh tế
5 nội dung nhà nước quản lý về kinh tế

>>> Học thạc sĩ Quản lý Kinh tế có khó không?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here